Saluki puppies 2022

Heat start: 14th April 2022

Progesterone level: 28,6 nmol/l on 29th April

Mating: 28th and 30th April 2022

Estimated date of birth: 30th June 2022


Welcome to this page where you can follow Oonah’s pregnancy from the mating until the puppies get born. We are adding newest posts on the top so if you want to start reading from the day 0 of this pregnancy please scroll down to the bottom of this page. Each post is written in Englished followed by Swedish.

***

Välkommen till denna sida där ni kan följa Oonahs dräktighet från parning tills eventuella valpar blir födda. Vi lägger in nyaste inlägg högst upp så vill ni följa denna resa från dag 0 ber vi er scrolla ned till botten av denna sida. Varje inlägg är skrivet först på engelska och därefter på svenska.


2022-07-01 (9w+1d) Day 64 of 63

So finally we have some happy news from the whelping box to share with you all. We warmly welcome 7 little babies to our Sommarvinden’s family.

2 Grizzle males

2 Black and light tan males

1 Creme Sable male

2 Grizzle females

Both the mother and the babies are doing fine and Oonah is once more showing how fantastic she is as a mother.

This post concludes our pregnancy journal. We will continue writting about this litter in another page.

Så äntligen kommer här glada nyheter från valpboxen. Vi varmt välkomnar sju små bebisar till vår Sommarvindens familj.

2 Grizzle hanar

2 Black and light tan hanar

1 Creme Sable hane

2 Grizzle tikar

Både mamman och bebisarna mår bra och Oonah visar ännu en gång hur underbar mamma hon är.

Detta inlägg blir den sista i denna dräktighetsdagbok. Vi kommer fortsätta skriva om de små på en ny sida.


2022-06-30 (9w+0d) Day 63 of 63

So we came to the 63rd day that marks full 9 weeks of pregnancy counted from the first mating. Oonah is as happy and tail-wagging as usual but she did refuse her food this morning for the first time. She sleeps a lot which is good as she has a big work ahead. I on the other hand feel very tired and I am so glad that I started my vacation yesterday. Not sure I would be alert at job if I needed to work today.  

***

Så kom vi till dag 63 som också markerar nio fullgångna dräktighetsveckor räknat från första parning. Oonah är glad och viftar på svansen precis som vanligt men hon har vägrat äta denna morgon för första gången. Hon sover mycket, vilket är bra då hon har stort arbete framför sig. Jag å andra sidan känner mig mycket trött och jag är så glad att jag började med min semester igår. Tror inte att jag hade klarat av hålla uppmärksamhet uppe om jag behövde jobba idag.


2022-06-28 (8w+5d) Day 61 of 63

This will be a very short update but we wanted to keep you posted. The last two nights neither Oonah or I got enough of sleep. She was changing positions every 10-15 minutes and also simply couldn’t fall a sleep. A lot is happening in her body where two hormones are fighting for the dominance. The first one that is maintaining the pregnancy and the second one that comes from puppies and which is signalling that the time has come for the birth. This is obviously very simplified explanation. This is also how we had it the last three nights during her first pregnancy as well, so I believe that we are very close now.

***

Detta kommer bli ett väldigt kort inlägg men vi önskar hålla er uppdaterade. De senaste två nätterna sov varken Oonah eller jag tillräckligt mycket. Hon bytte position varje 10-15 minuter och kunde helt enkelt inte somna. Mycket händer i hennes kropp där det pågår en kamp mellan dräktighetsbevarande hormon och ett hormon som kommer från valparna och som signalerar att det är dags att börja med förlossningen, för att säga det väldigt enkelt. Vi sov lika dåligt de senaste tre nätterna under hennes första dräktighet så jag tror att vi är väldigt nära nu.


2022-06-26 (8w+3d) Day 59 of 63

It is day 59 from the first mating and day 57 counted from the second mating. As of now, and regardless of which day the little ones gets born, they are regarded as fully developed and ready to meet the big world outside their mother’s belly. Knowing that they are as ready as they can be feels safe. Also we are as ready as we can be to support both Oonah and them in the start of their magical journey.

Oonah herself is taking it very easy in the heat and prefers staying inside even when all other dogs in our pack are outside in our garden. We are letting her decide as we believe she knows what is best for her and the little ones in her belly.

***

Det är dag 59 räknat från första parningen och dag 57 räknat från den andra parningen. Från och med nu, och oavsett vilken dag de små födds, så räknas de som fullgångna och redo att möte den stora världen utanför deras mammas mage. Att veta att de är så redo de kan bli känns tryggt. Även vi är så redo vi kan vara för att vara där för både Oonah och de vid början av deras magiska resan.

Oonah tar det själv väldigt lugnt i värmen och föredrar att vara inomhus även när alla andra flockmedlemmar befinner sig i vår trädgård. Vi låter henne bestämma då vi litar på att hon vet vad som är best för henne och de små i hennes mage.


2022-06-23 (8w+0d) Day 56 of 63

Full 8 weeks have passed since the first mating and we are now in the very last week of Oonah’s pregnancy. I watch Oonah’s beautiful belly all the time and from the movement I could observe these last days I would say that there are at least 7 puppies hiding in there. It will be very interesting to see if I am right. Not to forget is that the most important thing is not the number of puppies but that they arrive save and healthy.

With the below video we would like to wish you all a happy midsummer!

Fulla 8 veckor har passerat sedan första parningen och vi är nu i den allra sista veckan av Oonahs dräktighet. Jag tittar på hennes vackra mage mest hela tiden och från de rörelser jag har kunnat se de senaste dagarna skulle jag gissa att det gömmer sig minst 7 valpar. Det kommer bli spännande få veta om jag har rätt. Vi glömmer dock inte att det viktigaste är inte antalet valpar utan att de föds utan problem och friska.

Med ovanstående video önskar vi er alla en glad midsommar!


2022-06-21 (7w+5d) Day 54 of 63

I apologize for the long waiting for the new update. The most of the time goes to work and preparations for the coming birth. We added one minor, but important, detail to the puppy bed – safety edge. This is the first time we are using it. Before I was always there if something was about to happen. I still plan to be there but I hope that with this in place I can get some more sleep during the night. During previous litters’ first weeks I was there each time mothers made a move just to be sure that nothing happens. You can imagine how light I slept and how tired I was after these first weeks. So now we are trying old, commonly used safety measures.

The little ones in the belly are kicking all the time and one could say that it would be easy to get tired of feeling their kicks but I believe that I will never get tired of feeling a puppy move under my hand. They are approximately 14 cm long and I am trying to guess how many they are based on their movements. Sometimes I think there are 10 and sometimes I think they are 5-7. I am really bad at guessing it. It really isn’t easy and I simply refuse to use the x-rays to find it out. But if something goes wrong during the whelping I for sure will feel safe to use x-rays to find out what is wrong.

Early this morning / Tidigt imorse

Jag ber om ursäkt för lång väntan på en uppdatering. Det mesta av tiden går åt till arbete och förberedelser på den kommande förlossningen. Vi har lagt till en mindre, men viktig, detalj till valplådan – klämskydd. Det är första gången vi använder det. Förr i tiden var jag alltid där om något håll på att hända. Planen är att jag kommer vara där även i fortsättningen men jag hoppas att jag med klämskyddet på plats kan få lite mer sömn under nätterna. Under de första veckorna med våra tidigare kullar vaknade jag varje gång mammorna rörde på sig bara för att vara säker att inget händer. Ni kan föreställa er hur ytlig min sömn var och hur trött jag var de första veckorna. Därför provar vi nu den gamla, beprövade metoden för att skydda de små från klämskador.

De små som gömmer sig i magen sparkar hela tiden och man kan säga att det skulle vara lätt att tröttna på att känna deras sparkar men jag är övertygad om att jag aldrig kommer tröttna på att känna en valp röra sig under min hand. De små är nu ca 14 cm långa och jag försöker gissa hur många de är baserat på deras rörelser. Ibland tror jag att de är 10 och ibland att de är 5-7. Jag är verkligen dålig på det. Och det är inte lätt heller men jag vägrar röntga Oonah för att få veta antal valpar. Men om något skulle hända under valpningen skulle jag känna mig säker på att använda röntgen för att kolla vad som är fel.


2022-06-16 (7w+0d) Day 49 of 63

Seven full weeks have passed since the first mating and Oonah’s belly is growing rapidly now. So are the little ones that have reached 10 cm in length.

Right this moment Oonah is laying on my right side in my bed and sleeping. But the little ones in her belly are not sleeping at all. They are practicing running and kicking movements and I am so glad that I can feel them move. The first time I felt them was during the Tuesday evening (day 47). We were laying just like this and I had my hand on Oonah’s belly. Every time I feel a puppy move for the first time I get so emotional and relieved – they are alive.

Oonah loves laying down on this spot and observe what is happening on the street outside our garden. / Oonah älskar ligga på detta ställe och spana ut på gatan.

Sju fulla veckor har passerat sedan första parningen och Oonahs mage växer snabbt nu. Så gör också de små som har nu nått en längd av 10 cm.

I denna stund ligger Oonah till höger om mig och sover. Det gör dock inte de små i hennes mage. De övar på spring- och sparkrörelsen och jag är så glad att jag kan känna de röra sig. Första gången jag kände dessa små var i tisdags kväll (dag 47). Vi la i sängen precis som nu och jag hade min hand på Oonahs mage. Varje gång jag känner valparnas rörelse för första gången blir jag så känslosam och lättad – de små lever.

 


2022-06-14 (6w+5d) Day 47 of 63

It was a very busy weekend but we managed to finish all the work so that Oonah and me could sleep in a puppy room already Sunday to Monday. But the change of the bedroom made both Oonah and me sleep poorly and as a result also being very tired on Monday. The second night in the new bed was much better and also Oonah managed to sleep not only in my bed like she did the first night but also in her whelping bed. However she did not like the bedding I made so she made a bedding of her own.

As you also can see on the pictures there is no closure to the entrance of the whelping bed. It is basically what is left to do, together with some painting of the walls.

Det var en arbetsam helg men vi lyckades slutföra arbetet så att Oonah och jag kunde sova i valprummet redan natten söndag till måndag. Men ändring av sovrummet gjorde att både Oonah och jag sov dåligt och var jättetrötta under måndagen. Den andra natten i nya bäddar gick mycket bättre och denna gång lyckades Oonah inte bara sova i min säng, som hon gjorde första natten, men också i hennes valpsäng. Däremot gillade hon inte alls min bäddning av hennes säng varför hon gjorde en egen under natten.

Som ni också kan märka på bilderna så saknas det en stängning av ingången till valpsängen. Den är i princip det enda som återstår att fixa tillsammans med målningen av valpsängensväggar.

 


2022-06-12 (6w+3d) Day 45 of 63

Yesterday we started to build the welping box for Oonah. The mother to be is seriously inspecting the ongoing building of it. She came into the room as soon as the floor was there and did not leave. The walls of the welping box are high as it is being build in our living room and we want Oonah to have privacy at all time. It is the same place and design as the first time she had puppies. As it worked very well the first time we are repeating the concept. I hope that we will be able to finalize the work during today so that she and I will be able to spend our first night here tonight.

Igår påbörjade vi arbetet med att bygga en valplåda för Oonah. Den blivande mamman övervakade seriöst det pågående arbetet. Hon kom in i rummet så fort golvet var på plats och stannade kvar sedan dess. Valplådans väggar är höga då den byggs i vårt vardagsrum och vi önskar att Oonah skall kunna känna sig avkyld från resten av rummet. Lådans placering och design är den samma som när hon väntade valpar förra gången. Då det fungerade fint första gången valde vi att upprepa konceptet. Jag hoppas att vi kommer kunna slutföra arbetet under dagen så att hon och jag kan tillbringa vår första natt där i natt.

 


2022-06-11 (6w+2d) Day 44 of 63

A lot is happening these days in Oonah’s body. Her uterus is now bent upon itself to conform with the available space in the abdomen. Puppies are 8 cm long and their colour markings starts to appear. I wish I could see into Oonah’s belly now to see which markings the little ones will have. Also the hair starts to grow all over their body. And the thing I for now long the most for – to be able to feel the little ones move – will hopefully happen in just a few days.

Mycket händer i Oonahs mage dessa dagar. Hennes livmoder är nu böjt runt sig själv för att utnyttja den plats som finns i hennes mage. Bebisarna är 8 cm långa och deras färgmarkeringar börjar synas. Jag önskar så att jag kunde se i hennes mage nu för att se vilka markeringar de små kommer ha. Också deras päls börjar växa på hela kroppen. Och, den sak som jag just nu längtar mest efter, att få känna valparna röra sig i magen, kommer förhoppningsvis hända inom några dagar.  


2022-06-09 (6w+0d) Day 42 of 63

Yet another short update. Today full six weeks of Oonah’s pregnancy have passed. While she was home with Saga and the rest of the pack David and me spent the evening shopping things for the puppy pen. This weekend we will transform our living room into a puppy room. As soon as it has been done Oonah and I will start sleeping in it. I hope she will approve and like what we are going to build for her and her puppies.

Ännu en kort uppdatering. Idag har fulla sex veckor av Oonahs dräktighet passerat. Medan hon var hemma med Saga och resten av flocken så var David och jag och shoppade allt som behövdes för ett valprum. Denna helg kommer vi omvandla vårt vardagsrum i ett valprum. Så fort det har blivit gjort kommer Oonah och jag att börja sova där. Jag hoppas att hon kommer gilla det som vi kommer bygga åt henne och hennes valpar.


2022-06-06 (5w+4d) Day 39 of 63

This will be a very short update as we are fully busy with preparations for the graduation party of my youngest daughter Saga who is graduating from her high school tomorrow.

It is day 39 of the pregnancy today. The little ones are now 60 mm long and are growing rapidly. Oonah has become a little monster steeling food each time she gets the opportunity. This is new to us as I don’t remember her being like this the last time and when not expecting puppies she is the sweetest lady ever. When she enters the last trimester on day 42 we will start giving her puppy food and also start increasing both the weight of the food she gets per day as well as the number of meals. This as it will be less and less space for large food portions in her growing belly.

***

Detta inlägg kommer vara ett kort inlägg eftersom vi är upptagna med att förbereda studentfest för min yngsta dotter Saga som tar studenten imorgon.

Det är dag 39 av Oonahs dräktighet idag. De små är nu 60 mm långa och växer snabbt. Oonah har förvandlats till ett litet monster som stjäl maten så fort hon får chansen. Detta är nytt för oss och jag minns inte att hon någonsin har varit som nu. När hon kommer i sista trimestern av sin dräktighet på dag 42 kommer vi börja med att ge henne valpmat. Vi kommer både öka mängden mat hon får per dag men också öka antalet mål hon får per dag. Man gör detta eftersom det kommer finnas mindre och mindre plats nog i hennes växande mage för stora matportioner.


2022-06-04 (5w+2d) Day 37 of 63

37 days have passed since the first mating and the belly is growing just as it should. What is interesting to do these days is to compare Oonah’s belly from her first pregnancy and from this one. Good to know is that her ribcage remained enlarged after her first pregnancy, which is normal and she also gained some weight. Both these things make the comparison between the two pictures a bit more difficult. I also heard a true story about a breeder who thought that the bitch was even bigger during her second pregnancy but who in the end gave birth to just 6 puppies compared to the 8 in her first pregnancy. All these things are natural but they are not making it easier to guess the number of puppies. With that said, it will be very interesting to see how many little ones will come out in the end of June. In her first litter Oonah gave birth to 10 little stars.

37 dagar har gått sedan första parningen och magen växer precis som den borde. Vad som är intressant att göra dessa dagar är att jämföra Oonahs mage som den såg ut under hennes första dräktighet med denna. Bra att veta är att hennes bröstkorg har förblivit något större efter hennes första dräktighet jämfört med innan, vilket är helt normalt. Hon har dessutom gått upp lite i vikt. Båda dessa saker gör en jämförelse mellan bilderna lite svårare. Jag har dessutom hört den sanna historien om en uppfödare som tyckte att hennes dräktiga tik var även större under hennes andra dräktighet men som i slutändan födde bara 6 valpar jämfört med 8 som föddes under första dräktighet. Alla dessa saker är helt naturliga men de gör det inte lättare att gissa antalet valpar. Med det sagt så kommer det bli väldigt spännande att se hur många småttingar som kommer födas i slutet av junimånad. Oonah födde 10 valpar i sin första kull.


2022-05-31 (4w+5d) Day 33 of 63

As you could read in the post on our news page we are now 100% sure that Oonah is pregnant. She is showing the most of the signs and her belly is growing now. One can see that she is doing her best to “pull it in” so that enlargement is not noticeable but when she is resting relaxed like on the below picture we can see it clearly. She was doing the same thing during her first pregnancy. She is also feeling warmer now and prefers to rest on the floor as it is colder than the sofa or our bed.

Som ni redan har kunnat läsa i vårt inlägg på vår nyhetssida är vi nu 100% säkra på att Oonah är dräktig. Hon visar nu de flesta tecken på en dräktighet och dessutom så växer hennes mage nu. Man kan se att hon gör sitt bästa att ”dra in” magen så att det inte går att se att den har blivit något större men när hon ligger avslappnad som på bilden ovan så märker man tydligt förstorningen. Hon gjorde exakt samma sak under sin första dräktighet. Hon känner sig nu också varm och föredrar att ligga på golvet för att svalka sig då den är kallare än sofa eller vår säng.


2022-05-29 (4w+3d) Day 31 of 63

Two days ago we went to our favourite dog park for our girls to stretch their legs. They were running happily as they always do but I can’t stop wondering for how long Oonah will be able to run this much before her growing belly comes in the way? Most likely we will stop taking her with us here and instead let her run in our garden where she still can run but not as fast as in this dog park.

We are half the way through the pregnancy now. Foetuses are 2 cm long and among other things, their sensory hear on snout, chin and eyebrow is starting to develop.

All four large doggies we have playing in the dog park. Oonah is the one with the black collar. / Alla fyra stora vovvar vi har leker i rastgården. Oonah är den med det svarta halsbandet.

För två dagar sedan var vi i vår favorithundrastgård för att våra tjejer skulle sträcka på sina ben. De sprang glatt som de alltid gör men jag kan inte sluta undra hur länge Oonah kommer kunna fortsätta springa såhär mycket innan hennes växande mage kommer i vägen. Troligtvis kommer vi sluta ta med henne hit och istället låta henne springa i vår trädgård där hon fortfarande kan springa men inte lika fort som hon gör i denna hundrastgården.

Vi är halvvägs igenom dräktigheten nu. Små foster är nu 2 cm långa och tillsammans med andra delas så börjar deras morrhår på nosen, kinden och ögonbryn att utvecklas.


2022-05-26 (4w+0d) Day 28 of 63

We are very grateful for several lovely name theme suggestions that we received from you. Huge thank you for these, they are very welcomed.

We are now in day 28 which means that full 4 weeks have passed since Milan and Oonah met. As the little ones in her belly grow, also her belly itself will start to grow as of next week. We measured it several weeks ago and will compare these figures with the ones we will take in about one week to confirm that it is growing.

Soon we will need to start preparing the puppy room. Last time Oonah got puppies we made a room within our living room and it worked very well. Our living room is in the shape of letter L so we took the longer part of it and made a room within a room. That puppy area was of the size of 3 m x 3 m and there was a fence and an opening that only Oonah was allowed to pass. This area had a place for a bed for Oonah and the little ones in a size of 1,5 m x 1,5 m. The walls around that bed were 1,2 m high so that Oonah could relax in it. It also had a bed for me just outside Oonah’s bed. When puppies get bigger and learn to walk we remove the walls around Oonah’s bed and remove my bed which gives the little ones entire area for them to spend their time in. Last time puppies spent a lot of time in our garden too where they had a large puppy area they could play in. I believe we will use the same concept this time as it worked very well last time. We will share the building process with you here. Until then you can see how Oonah’s bed looked like the last time she was expecting puppies.

Oonah in her welping box during her previous pregnancy / Oonah i sin valpsäng under hennes första dräktighet

Vi är så tacksamma för det flertalet fina namnteman som vi fick från er. Stort tack för dessa, de är alla varmt välkomna.

Vi är nu i dag 28 vilket innebär att hela 4 veckor har passerat sedan Milan och Oonah möttes. Så som de små växer i Oonahs mage kommer också hennes mage att börja växa från någon gång under nästa vecka. Vi har mätt hennes mage för några veckor sedan och kommer jämföra dessa mått med nya som vi kommer ta om ca en vecka för att bekräfta att magen växer.

Snart kommer vi också behöva börja förbereda valprummet. Förra gången Oonah hade valpar gjorde vi ett valprum i vårt vardagsrum och det fungerade mycket bra. Vårt vardagsrum har formen av ett L och i den längre delen av den gjorde vi ett valprum. Detta valprummet hade storlek av 3 m x 3 m och var omringad av kompostgaller med en öppning som bara Oonah fick ta sig igenom. Denna area hade en valpbädd i storlek 1,5 m x 1,5 m och dess väggar var 1,2 m höga så att Oonah kunde slappna av i den. Utanför den la min säng. När valparna blev större och lärde sig gå tog vi bort väggarna kring sängen och min egna säng så att de små fick tillgång till hela det inhängade området. Sist spänderade valparna en hel del tiden utomhus i en stor valphage där de kunde leka i. Jag tror att vi kommer använda samma koncept denna gång med. Vi kommer dela med er av uppbyggnadsprocessen här. Till dess kan ni på bilden ovan se hur Oonahs bädd såg ut förra gången hon väntade valpar.


2022-05-25 (3w+6d) Day 27 of 63

We are now in day 27 of Oonah’s pregnancy and she wasn’t having such a good appetite these two past days. Usually all of our salukis hardly touch their breakfast but are leaving empty bowls after their dinner. And during past two days Oonah wasn’t being so interested not only in her breakfast but also in her dinner too.

This brings us one step closer to being 100% certain about the pregnancy.

Little ones are now around 16 mm long.

While I am writing this post mother to be is resting and observing every move I make. / Medan jag skriver detta inlägg vilar sig den blivande mamman samtidigt som hon betraktar varje rörelse jag gör.

Vi är nu i dag 27 av Oonahs dräktighet och hon har inte haft sin vanliga aptit de senaste två dagarna. Vanligtvis ratar alla våra salukis sina frukost men sveper all mat som serveras på kvällen. De senaste två dagarna har Oonah inte varit så intresserad av sina middagar heller.

Detta gör att vi kommer ett steg närmare att vara 100% säkra om att Oonah är dräktig.

De små är nu ca 16 mm långa.


2022-05-22 (3w+3d) Day 24 of 63

Time for yet another update that I hope will make you happy dear readers. We are in day 24 and I am getting more and more confident that there are some puppies in Oonah’s belly. I would still not say that I am 100 % sure of it but I am almost there.

Following signs are now present:

Det har blivit dags för ännu en uppdatering som jag hoppas skall göra er glada kära läsare. Vi är nu i dag 24 och jag blir mer och mer säker på att där gömmer sig små valpar i Oonah’s mage. Jag skulle ännu inte vilja säga att jag är 100 % säker men jag är nästan där.

I ovanstående tabell kan ni läsa om de tecken som jag skulle säga att jag ser idag.


2022-05-19 (3w+0d) Day 21 of 63

Full three weeks have passed and I am looking for pregnancy signs all day long now but as shared yesterday I am convinced that I will need to wait a bit longer before I will be able to say for sure what the status is. What I am also doing these days is looking into my the most favourite book of them all: “Miller’s Anatomy of the Dog”. This book is for the veterinarians what Grey’s Anatomy is for medical doctors. In there I follow day by day what is happening inside a dog’s body during the entire pregnancy. So today, on a day 21, if there are mini Oonahs and mini Milans inside Oonah’s belly, they are 4,5 mm long now. That is really tiny. But as of now they will start to grow faster and faster.

***

Hela tre veckor har passerat och jag tittar efter dräktighetstecken dagen i enda nu men, som delat med er igår, är jag övertygad om att jag kommer behöva vänta lite längre innan jag kommer kunna säga helt säkert vad statusen är. Vad jag också gör dessa dagar är att titta i min absoluta favoritbok: ”Miller’s Anatomy of the Dog”. Detta är den bok som är för veterinärer det som boken Grey’s Anatomy är för läkare. I den följer jag en hunds dräktighet dag för dag. Så idag, på dag 21, om det gömmer sig mini Oonahs och mini Milans i Oonahs mage, så är de 4,5 mm långa. Det är så smått. Men från och med nu kommer de börja växa allt snabbare.


2022-05-18 (2w+6d) Day 20 of 63

I was reading our previous litters’ pregnancy journals and I realized that it will take at least 5-8 days, if not longer, before we will know for sure if Oonah is pregnant. I was also considering ultra sound as I hoped that it could enable us to get the pregnancy confirmation earlier than so but got disappointed. Did you know that most of the vets recommend ultra sound to be done as of day 28? By then I am convinced that we will know for sure even without it. Practicing patience is never easy.

***

Jag läste dräktighetsdagböcker från våra tidigare kullar och insåg då att det kommer ta så långt som 5-8 dagar, om inte längre, innan vi kommer få veta om Oonah är dräktig eller inte. Jag har även tänkt på ultraljud då jag hoppades att det skulle ge oss svaren tidigare men blev besviken. Visste ni att de flesta veterinärer rekommenderar att göra ultraljud från dag 28? Till dess är jag övertygad om att vi kommer vara säkra på läget även utan ett ultraljud. Utöva tålamod är inte lätt.


2022-05-16 (2w+4d) Day 18 of 63

Oonah as a little puppy (2 weeks old) / Oonah som en liten valp (2 veckor gammal)

Today I only have a short update to share: Oonah tried to vomit in our garden earlier today and I am not sure if it was because she was eating grass or if it is because she is pregnant. For sure the time will tell.

***

Idag har jag bara en kort uppdatering att dela: Oonah försökte kasta upp i vår trädgård tidigare idag men jag kan inte med säkerhet säga om det var för att hon hade käkat gräs eller om det var p.g.a. en dräktighet.


2022-05-12 (2w+0d) Day 14 of 63

Two weeks have passed since Milan’s and Oonah’s first date. And it will take at least one more week before we will be able to say that Oonah is hiding some puppies in her belly. For now she is just being as lovely as always.

On the other hand I am counting minutes until the day we will be able to say that a new generation of Sommarvinden’s puppies is in making. Luckily a lot is happening at my work which definitively makes time go faster but during the evenings thoughts of things that will need to happen once the pregnancy is confirmed sneak on me. To give you some examples:

 • How will we build the future nursery room and which materials do we need to get to fix it? (We will build it from scratch just as we did last time.)
 • Which will be the name theme of this litter? (This is not as easy as it sounds).

Why is finding the name theme not so easy? Most likely as we had a perfect theme for our first saluki litter – a Star theme. Now it just feels that no theme we currently think of is ever going to be as good as that first one. So here I think it can be good to ask you dear readers of this text to help us find our next perfect name theme. You can send us your suggestions via contact form, or via email if you already have it. Your name will not be disclosed on our homepage without you giving us your consent first. We may only publish your theme proposal.

Some of the name themes we already considered:

 • Song titles – we had Elton John litter in 2020 (Italian greyhounds) so we would like not to use the song theme for this litter.
 • Peace Nobel prize winners theme – not able to find enough with the names we like. Also a bit boring with human names.
 • Dream theme – the one that is the favourite for now. Some examples of possible names:
  • Sommarvindens I Am A Dreamer
  • Sommarvindens I Have A Dream
  • Sommarvindens I Was Dreaming Of You

What we love? – flashy names that touch ones heart. So please send us your name proposals if you have an idea you think that we will love. Thank you!

***

Två veckor har passerat sedan Milans och Oonahs date. Och det kommer ta åtminstone en till vecka innan vi kommer kunna säga att Oonah döljer några valpar i sin mage. För nu så är hon så ljuvlig som alltid.

Å andra sidan räknar jag minuter, timmar och dagar tills vi kommer kunna säga att vi har en ny generation av Sommarvindens valpar på gång. Lyckligtvis händer det mycket på mitt jobb vilket definitivt får tiden att gå snabbare. Trots det, smyger sig tankarna på vad som kommer behöva fixas när dräktigheten är bekräftad fram varje kväll. För att ge er några exempel:

 • Hur skall vi bygga valprummet och vilka material behöver vi för det? (Vi kommer bygga den från grunden, precis som vi gjorde förra gången.)
 • Vilken namntema kommer vi ha till denna kull? (Detta är inte så enkelt som det låter.)

Varför är det så svårt att hitta den rätta namntema? Kanske för att vi känner att vi hade de perfekta namnen till vår första salukikull – star tema. Nu känns det som att ingen av de teman vi tänker på just nu är lika bra som den fösta. Så här tänkte vi att det kan vara smart att be er kära läsare om hjälp att hitta vår nästa namntema. Snälla skicka era förslag via vår kontaktform eller via email om ni redan har den. Ert namn kommer inte publiceras här utan ert medgivande, vi kommer eventuellt bara publicera ert temaförslag.

Några av teman vi redan har tänkt på:

 • Sångnamn – vi hade Elton John tema för vår kull i 2020 (italienska vinthundar) så vi skulle inte vilja använda oss av en sångtema för just denna kull.
 • Nobel fredspristagare tema – vi lyckas tyvärr inte hitta tillräckligt med namn vi gillar och dessutom blir det lite tråkigt med människonamn.
 • Drömtema – den tema som är vår favorit för nu. Några exempel på möjliga namn är:
  • Sommarvindens I Am A Dreamer
  • Sommarvindens I Have A Dream
  • Sommarvindens I Was Dreaming Of You

Vad tycker vi om? Kitschiga namn som beror ens hjärta. Så snälla skicka oss era förslag om ni har en idé som ni tror att vi kommer älska. Tack!


2022-05-09 (1w+4d) Day 11 of 63

What is the best way to get your days to pass faster when you feel that they are moving extremely slowly? Hard work. For example, putting second layer of the fence in the garden so your italian greyhound that is better in escaping than what Houdini ever was can’t escape through it, under it or above it. This and much more work in the garden has been in the focus during this weekend. Doggies loved to be with us and help in their own way by for example hiding work gloves somewhere in the garden, where exactly will be revealed in about 100 years.

Sunday morning we also got the opportunity to meet with a lovely family that lives in the same village as we do and which is interested in one of coming puppies. We met in a newly build dog park 10 minutes drive from our home. They got the opportunity to meet Dottie and Lo.

Personally, even if I try not to think of if Oonah is hiding some puppies in her belly, I always have that thought somewhere in my mind. And I observe her, as much as I only can. So the below signs noted in the table are based on my subjective observation. This is also why these signs really don’t confirm anything. The first real thing will be nausea/vomiting and we are at least a week away from that happening. In another words, looong waiting ahead.

Vad är det bästa sättet att få ens dagar att gå fortare när man känner att de rör sig extremt långsamt? Hårt arbete. För exempel, lägga en andra lager stängsel i trädgården så att ens italienska vinthund som är bättre på att rymma än vad Houdini någonsin var inte kan ta sig igenom den, under den eller över den. Det och mycket mera arbete i trädgården har varit i fokus denna helg. Vovvarna älskade att vara med oss och hjälpa på deras egna sätt genom att, till exempel, gömma några arbetshandskar någonstans i trädgården. Var exakt kommer avslöjas först om omkring 100 år.

På söndagsmorgon fick vi också tillfälle att träffa en familj som bor i samma by som vi gör och som är intresserade av en av valparna ur denna kull. Vi träffades i en närliggande hundrastgård som ligger ca 10 minuter med bil från vårt hem. Där de fick tillfälle att träffa Dottie och Lo.


Även om jag försöker att inte aktivt tänka på om Oonah är dräktig eller inte så lurar den tanken någonstans i mitt minne hela tiden. Och jag glor på Oonah så mycket jag bara kan. Så ovanstående tecken markerade i tabellen är baserade på min subjektiva observation av Oonah. Det är också därför dessa tecken inte kan ses som en bekräftelse på eventuell drältighet. Det första riktiga tecken på dräktighet kommer bli illamående och/eller kräkningar som kommer om drygt en vecka. Med andra ord är det en låååång väntan.


2022-05-06 (1w+1d) Day 8 of 63

Lady Oonah enjoying the warm spring winds earlier today. For now there is not much to report as we are only in day 8 of her pregnancy. With that said we would like to wish you all a lovely weekend!

***

Lady Oonah njuter av vårens varma vindar under sen eftermiddag idag. För nu har vi inte så mycket att rapportera om eftersom hon bara är i dag 8 av sin dräktighet. Med det sagt önskar vi er alla en underbar helg!


2022-05-04 (0w+6d) Day 6 of 63

I was away for two days and when I came back this girl was the one that greeted me the most intense. She almost knocked me off my feet when she jumped on me to say welcome back. She really is a special girl. After a while she calmed down and joined me in the garden where she laid down and followed each step I took with her beautiful eyes.

I apologise for the poor picture quality. It was taken with my mobile as I wanted to catch the moment.

***

Jag var i väg med jobbet i två dagar och när jag kom tillbaka var det denna tjej som hälsade på mig mest intensivt. Hon nästan fick mig falla omkull när hon hoppade på mig för att säga välkommen tillbaka matte. Hon är verkligen mattes speciella tös. Efter en stund lugnade hon ned sig och följde med mig ut i trädgården var hon la sig till ro på en plats där hon hela tiden kunde ha mig under uppsikt och fortsatte att följa min varje steg med sin kloka blick.

Jag ber om ursäkt för dålig bild. Den är tagen med min mobil då jag ville fånga ögonblicket.


2022-05-02 (0w+4d) Day 4 of 63

The question you are most likely asking yourself now is when will we know if Oonah really is pregnant or not? Right? Well it is a question we will not be able to answer for at least 3-4 weeks. Usually we use this table to determine if a bitch is pregnant and we will do so this time as well. As soon as we notice any of the signs we will update it.

Frågan ni nästan helt säkert ställer er nu är när kommer vi få veta om Oonah är dräktig eller inte? Eller? Väl, den frågan kommer vi inte kunna besvara på 3-4 veckor. Vanligtvis använder vi oss av ovanstående tabell för att komma fram till om en tik är dräktig eller inte. Vi kommer göra så denna gång med. Ju fler av ovanstående symptom tiken visar desto större chans att hon är dräktig. För nu ser vi inga av dessa symptom.


2022-04-30 (0w+2d) Day 2 of 63

Today’s meeting with Milan went as well as Thursday’s. And based on the facts we now have we can assume that both matings happened in the right time. On the below picture you can see positioning of Oonah’s ovulation, maturing of the eggs and both matings. Timings look good which for sure increases the chance of us welcoming the little ones in about two months time.

Dagens möte med Milan gick lika bra som torsdagens. Och baserat på de fakta vi nu har, och vilka ni kan se i ovanstående bild, kan vi anta att båda parningar hände i rätt tid. Detta ökar definitivt chansen på att vi kommer få välkomna små valpar i vår familj om två månader.


2022-04-29 (0w+1d) Day 1 of 63

This time, just like the last time, I wasn’t really planning to do progesterone test as the male usually knows when it is time for mating and as the bitch does not allow male to come close if she is not ready. However, as you for sure already know, both David and me like facts and don’t like guessing when one can know for sure. Especially as the bitch can allow mating too early in the cycle. So I changed my mind as a progesterone result can give us exact data of where in the cycle Oonah is. So I made a very late call to our vet who was kind enough to let us come 20 minutes later for an progesterone test and half an hour after we came home again we got a call with results: 28,6 nmol/l.

This time, just like the last time, I wasn’t really planning to do progesterone test as the male usually knows when it is time for mating and as the bitch does not allow male to come close if she is not ready. However, as you for sure already know, both David and me like facts and don’t like guessing when one can know for sure. Especially as the bitch can allow mating too early in the cycle. So I changed my mind as a progesterone result can give us exact data of where in the cycle Oonah is. So I made a very late call to our vet who was kind enough to let us come 20 minutes later for an progesterone test and half an hour after we came home again we got a call with results: 28,6 nmol/l.

Looking in the below table this would mean that Oonah for sure had ovulation, most likely yesterday, when she was mated for the first time. This means that the mating we did yesterday was OK but that one more mating done tomorrow would be even better. As we live not so far from Milan we agreed with his owner Anette to meet again tomorrow.

Denna gång, precis som förra gången, planerade vi inte att göra ett progesterontest eftersom vi litar på att både hanen och tiken vet när det är rätt tid för en parning. En tik skulle aldrig låta en hane komma i närheten om inte hon var redo. Men, som ni säkert redan vet, så gillar både David och jag basera det vi gör på fakta och inte gissningar. Det är bättre veta säkert än gissa sig till saker. Speciellt eftersom en tik faktiskt kan tillåta en parning ganska tidigt (innan det finns mogna ägg) och under en längre period. Och denna gång planerade vi inte mer än en parning dessutom. Så självklart ändrade vi oss och jag gjorde ett sent samtal till vår veterinär som lyckligtvis kunde göra ett test snabbt om vi kunde komma dig så fort som möjligt. 20 minuter senare var provet taget och en halvtimme efter att vi hade kommit hem igen fick vi svaret. Oonahs progesteron låg på 28,6 nmol/l.

Om man tittar i ovanstående tabell så ser man att Oonah redan har haft ägglossning, antagligen redan igår. Det innebär att gårdagens parning var OK men att en parning imorgon skulle vara ännu bättre. Eftersom vi bor ganska nära Milan kom vi överens med hans fina ägare Anette att vi skall träffas imorgon igen.


2022-04-28 (0w+0d) Day 0 of 63

Today Milan’s and Oonah’s journey started when they met on a beautiful sunny meadow accompanied by humblebees searching for nectar and birds singing in the forest nearby. Their meeting was playful and calm and we could not have wished for a better start of their journey

***

Idag började Milans och Oonahs resa när de träffades på en solig äng, bland humlor som letade efter nektar och fåglar som sjöng deras förförelsesånger i skogen i närheten. Deras möte var lekfullt och lugnt och vi kunde inte önska oss en bättre start på deras resa.